Balloon Sizes

3ft Giant balloons

Our 3ft Giant balloons
get inflated to 68cm

30″ balloons

Our 30″ latex balloons

get inflated to 60cm

16″ balloons

Our 16″ latex balloons
get inflated to 38cm

11″ balloons

Our 11″ standard latex balloons
get inflated to 27cm

20″ bubble balloons

24″ bubble balloons

18″ Orbz balloons

34″ Foil balloons